CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Tak už je to tady! Bye bye life, bye bye happiness, hello loneliness, I think that I could die!!!

10.1.2012 | novinky

Ne ne, kdepak! Ješt? se nikam nechystám! A to ani zdaleka :-)

Je to jen parafráze na jeden z mých nejmilovan?jších film? All that jazz. Mluv? o tomto filmu, dovolím si mali?kou vsuvku. Ur?it? stojí za to si tento film opat?it a shlédnout ho a to z n?kolika d?vod?. Jednak je to úžasný a fascinující snímek a druhak je to zpov?? tane?níka Boba Fosse, který jej režíroval. Zpov??, o které dost možná ani netušil, jak bude nakonec p?esná, by? za jeho života byla smyšlená, p?edevším co se konce hlavní postavy týká. Nebo, že by to opravdu ?ekal ... ?!?

 A když už jsem jmenoval Boba Fosse, tak nemohu nezmínit, že to byl tane?ník, který inspiroval a dramaticky ovlivnil vývoj ikony pop music - MJ. Ostatn? podívejte se na to, jak Bob Fosse tan?il v muzikálu Little Prince z roku 1974, tedy dlouho p?ed tím, než svými tane?ními variacemi za?al MJ ohromovat sv?t, v?etn? oslavovaného moon walku ... Zde je ukázka tane?ních krok? a pohyb?, které Bob využíval ve výše zmín?ném muzikálu - A snake in the grass - Little prince - 1974

Ale to byla opravdu jen vsuvka. Po dnešku jsem m?l totiž obrazný pocit, že jsem dosáhl svého ... I think that I could die ... :-)

Ve?er jsem vzal chlape?ky, že si pojedu do Kr?áku trošku potrénovat a vyven?it je. Musel jsem se lehce p?emlouvat, ale vyb?hl jsem s nimi na naše tradi?ní kole?ko kolem lesa. Po jednom kole jsem se za?al cítit rozhýbaný a když už mi to b?želo, tak jsem si dal i kolo druhé. Jenže b?hem druhého kola jako by mi dal n?kdo nové baterky a já dostal chu? ob?hnout les ješt? jednou, když už mi to tak b?ží (endorfiny promluvily :-) M?j okruh okolo lesa má t?sn? pod 7 km, takže jsem si v záv?ru dal ješt? kousek navíc, abych to m?l celkem 21 km. Parádi?ka - JE TO TADY! - Ub?hl jsem v tréninku sv?j první p?lmaraton!!!! To ve mn? vyvolalo ten pocit " I think that I could die " :-) a vzpomn?l jsem si na výše zmín?ný muzikál All that jazz. Sice jsem ke konci b?hu m?l už celkem dost, ale když se nestane nic nep?edvídatelného, m?l bych to na konci b?ezna dát!

Ale na druhou stranu mi to také ?eklo, že o celém maratonu nemá v tomto roce velkého smyslu uvažovat. Na maraton to asi bude chtít ješt? alespo? rok navíc trénovat. Z r?zných zdroj? slýchávám, že do t?icátého km je to "sranda" ... no kdo ví ... budu to muset potvrdit nebo vyvrátit na vlastní k?ži ... :-)