CZ version česky EN version english
hlavní stránka kontakt login

inyanga

novinky

Premiérový cyklomaratón - a hned velké vít?zství

11.7.2012 | novinky

S chlape?kama už p?íliš nesout?žím. Nebo respektive už jen sporadicky jednou za rok na klubové výstav?, nebo? už dávno vím, že jsou nejkrásn?jší a je oupln? jedno, co kterej rozhod?í ?íká :-) Stejn?  maj oba podle r?zných posudk? všechno nejlepší i všechno nejhorší :-)

Tak jsem se rozhodl zasout?žit si sám, p?ihlásil jsem se na cyklozávod - Houštecký cyklomaraton - a rovnou jsem to oko?enil velkým vít?zstvím. P?irozen?, že jsem závod nevyhrál, ale po dojetí do cíle jsem m?l nezlomné pocity vít?ze :-)

IVT :-)

 

P?ihlásil jsem se na tra? 58 km a byl jsem plný o?ekávání, jak si se závodem poradím. Délka této trat? na m? není nijak velká. Jsem zvyklý jezdit delší a rozhodn? kopcovat?jší trasy. Polabská krajina v okolí Houš?ky p?íliš stoupání neskýtá :-) Ale delší trat? s v?tším stoupáním zatím p?evážn? jezdím jen jako vyjíž?ky. Nev?d?l jsem tedy jak si poradím se závodním tempem, na které nejsem zvyklý a které m?že nezkušeného pohltit, p?emotivuje se a utaví se podstatn? rychleji, než se dostane do cíle. No ... uko?íroval jsem to. P?ed závodem jsem se deset kilá?k? rozjel, aby se motory zah?ály.

Po odstartování dlouhé trasy na 80 km jsme se na start za?li ?adit my.  Do první privilegované lajny jsem se nedostal. Ta je rezervována jen pro jezdce, kte?í se umístili do stého místa v lo?ském ro?níku. Alespo? se mi poda?ilo probojovat se na startu cca do druhé stovky. N?co naježd?no mám, forma by jakž takž byla a hlavn? nemám co ztratit. Chce to jen zachovat chladnou hlavu a jet si v klidu svoje tempo. V zásad? o nic nejde ... Práskl startovní výst?el a pomalu jsme vyrazilli. Eh ... tedy ... pomalu ... hned po startu za?la "bitka" o pozice. Okamžit? po výst?elu se nenechávalo nic náhod?, dav za?al b?snit a ihned se bez p?emýšlení jely strašné kule. Prvních pár set metr? se jelo po asfaltu a valilo se to rychlostí cca 42 - 45 kmh. Pak se zajelo do terénu a tam se našt?stí citeln? zpomalilo - circa na p?tat?icet - hr?zostrašný!!! :-) P?i n?kolikahodinových vyjíž?kách se ob?as p?i n?jakém výjezdu kopce dostanu p?es 170 tep? za minutu. Tady jsem první hodinu ani jednou pod 170 neklesl a to se jelo po rovin?. Prost? fakt masakr :-) Nicmén? t?lo se dostalo do mn? dosud neznámého módu a jelo se mi velmi dob?e, nohy jsem dostal do otá?ek a šlapal jsem s jakousi zvláštní lehkostí, p?estože v tom byla krom? švihu i síla. Hodn? mi taky pomáhal novej mazlik, kterej jede fakt jak potrefenej. Úžasn? reaguje na pokyny z pedálu, je tuhej dop?edu i do boku, drží rychlost a nádhern? akceleruje. Výjezdy ze zatá?ek jsou s ním opravdu jedna radost. Po pravoúhlé to?ce, p?ed kterou se musí citeln? brzdit, "t?ikrát" šlápnu a mám tam zas plnej kvalt - ?istá krása!

B?hem závodu se tak skládají r?zné skupinky bajker? s podobnou výkonnosttí, kte?í si pomáhají a táhnou se. No, vlastn? ne všichni. Jednoho vykuka jsme tam taky m?li. Jen se vezl za ostatními a necht?l st?ídat na špici ... tak jsme ho utrhli, kuliferdu jednoho :-)

Tady jsem si v praxi vyzkoušel, jaké to je, když se pohodln? vyvážíte za n?kým, takzvan? v háku, a on vám n?kde odsko?í by? i jen o pouhé dva t?i metry. To je pak strašnýho úsilí ho v té rychlosti dojet a zase se za n?j schovat, aby si jeden trochu odpo?al i p?i vyšším tempu a nabral síly až bude muset táhnout skupinu on. A je fakt, že taková skupina jede v?tší rychlostí s výrazn? menším úsilím, než jednotlivec. Absolutn? chápu když se peloton rozhodne dojet pár uprchlík? a úpln? je zválcuje a pohltí i když mají n?kolikaminutový náskok :-) V zápalu závodu jsem se tedy snažil se v n?jaké skupin? sem tam držet. Ale povím vám, být n?komu nalepený kolo na kolo na úzké p?šince v lese, kde se to valí p?es t?icet a vy p?es n?j nevidíte ani metr cesty p?ed ním a doufáte, že když se on n??emu vyhne a hodí myšku, tak stihnete zareagovat a ud?lat to taky, to je celkem adrenalinová jízda :-) Nicmén? práv? ten adrenalin vám nedovolí polevit a nechat je ujet - zvláštní jak jde rozum stranou a na celé ?á?e vít?zí ten bezmozek, který je n?kde skryt v každém z nás :-)

Jediné dv? fotky, kde jsem se našel. Ob? z jednoho místa. S touhle parti?kou jsme se navzájem tahali asi 10 minut než se rozpadla.

 Kupodivu i v druhé hodin? závodu jsem m?l ješt? síly a držel parádní tempo. Po celý závod jsem se pomali?ku prokousával dop?edu p?es spoustu hube?our?, což m? hodn? h?álo u srdce :-) Bohužel jak jsem m?l p?ed závodem ?erstv? nové kolo, nem?l jsem úpln? perfektn? utaženou sedlovku, takže mi trošku zajížd?la. Po cca 1,5 hodin? závodu jsem už byl tak nízko, že jsem skoro nemohl šlapat, jak to bolelo do stehen. Tak jsem musel zastavit a vysunout sedlovku. To m? stálo odhadem 10 - 15 borc?, kte?í m? p?edjeli. Našt?stí jsem jich ješt? asi p?t sjel, díky ?emuž se mi poda?ilo udržet se v první stovce, což byl muj cíl v rovin? snu. Když jsem v cíli zjistil, že jsem na své daleko výkon?jší známé ztratil jen cca 10 minut a vešel jsem se o dv? místa do první stovky, byl jsem jak v ji?íkov? vid?ní a š?astný jak blecha - pocit absolutního vít?zství mi nikdo nemohl vzít!!! Vždy? jsem p?edjel kopici bajker? a nechal jsem jich za sebou na naší trati celkem cca 450 - nádhera. Tra? nakonec m?la 60 km místo avizovaných 58 a pr?m?rnou rychlost jsem držel 28,3 km - skv?lé!. Tahle rovinatá tra? mi jako tempa?i vyložen? sed?la. Mám pocit, že ty t?i roky ježd?ní nebyly úpln? liché a n?co ve mn? nechaly :-)

No uvidíme jak se letošní forma projeví v nadcházejícím Holešov manovi. Jedu tam se snovým a hodn? sm?lým cílem dostat se pod 2 hodiny a 10 minut. 10 minut proti lo?sku získám už jen tím, že nebudu bloudit (doufám :-)), minutku bych mohl nahnat na plavání (pokud to nep?epálím jako loni :-), na depu asi nic neušet?ím (suším se a p?evlékám celkem pomalu :-), na kole bych mohl výkonov? nahnat 5-10 minut (oproti lo?sku je cykloforma lepší) a když nebudu utavenej, t?ebas n?co malinko stáhnu i na b?hu. Když by to takto klaplo, není to nereálné. Samosebou je podmínka stejn? suchá tra? jako loni. P?i mokré trati se nedají ?asy porovnávat. Tak jsem zv?dav. Každopádn? si to tam tutov? užijeme! Je to pr?a a hlavn? když se zú?astní parti?ka, je to fajnový sdílený zážitek a že ten adrenalin pak dává šanci si u pifka a grilování vše s nadšením probrat a sd?lit :-))))

P.S. Nejv?tším vít?zem celého letošního Houšteckého maratonu byl Libor, kamarád od mých známých (já ho vid?l poprvé). Ten jel t?sn? za mládencem, kterému n?jaký ko?en ?i kamen v lese vyrazil v rychlosti p?es 30 kmh ?idítka z ruky a let?l rovnou na škebli. Libor ješt? s n?kým zastavil a jali se chlapci pomáhat. Vypráv?l to asi takto: Valíme to co to dá a frajer p?ede mnou najednou letí. Šel rovnou na držku ani nevím jak. Hned jsme u n?j zastavili. Nejd?í jsme mu vyndali hlínu z huby, pak jazyk z krku. M?l o?i v sloup a nereagoval. B?hem chvíle se nám poda?ilo ho nahodit a rozdýchal vyražený dech. Po asi p?ti minutách p?išel k sob? a sice beze smyslu, ale za?al aspo? n?co ?íkat. Ob? záp?stí se mu mezi tím nafoukly jak pou?ové balónky. Po cca p?l hodince od incidentu se do lesa dostala záchranka a borce si p?evzala. To už byl n?jak stabilizovaný a komunikoval smyslupln?, takže snad vše v po?ádku. Rozbitej jak porcelánovej hrnek, ale živej. Dob?e Libor!!!!!